mEmber of the year

Saison 2022-23

Bebe Torbareh

Prisile Lubaki
Saison 2021-22

Lara Ackermann/Tara Stoll                    Ryan Muhr


Saison 2020-21

Noah Leemann                                     Tobias Klein


Saison 2019-20

Dimé Mona                                           Brigitt Eisenring